W6ATN – Ord Mountain Link

Location:      34-40-30 N   116-48-54 W   6315 ft   Links Mt. Potosi to Jobs Peak

Link TX:         2417.5 MHz FM to Potosi & 5910 MHz FM to Jobs Pk.

Link RX:        1265 MHz FM from Potosi & 5737.5 MHz from Jobs Pk.

Voice RPT:    448.42 MHz -5 MHz, Tone 85.4 Hz